Wracamy

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy, nasze cza­so­pi­smo przez dłu­gi czas było uśpio­ne. Jed­nak­że chcie­li­śmy z przy­jem­no­ścią poin­for­mo­wać, że zbli­ża­my się do koń­ca prac nad kolej­nym, szó­stym nume­rem!

Redak­cja