Drugi numer „Indigeny”

Szanowni PaA�stwo,
miesiA�ce przygotowaA�, prac i oczekiwaA� dobiegA�y koA�ca. Z przyjemnoA�ciA� ogA�aszamy, A?e drugi numer naszego czasopisma jest dostA�pny. Droga, przez ktA?rA� przeszliA�my, byA�a dA�uga i krA�ta, mimo to a�� nie poddawaliA�my siA� i krok po kroku dA�A?yliA�my do celu. UdaA�o siA� go zrealizowaA� niemal w caA�oA�ci, poniewaA? pamiA�taliA�my, A?e to nie cel jest najwaA?niejszy, lecz A�cieA?ka, po ktA?rej siA� kroczy.

ChcieliA�my naszA� pracA� uszczA�A�liwiA� nie tylko naszych CzytelnikA?w, ale po raz kolejny osoby, ktA?re znajdujA� siA� w trudnych sytuacjach A?yciowych. Nasz wybA?r padA� tym razem na FundacjA� Papaya zbierajA�cA� pieniA�dze na dom Ayllu Situwa w Limie. Cieszymy siA�, A?e mogliA�my oddaA� czA�A�A� egzemplarzy czasopisma, z ktA?rych dochA?d zostanie przeznaczony na wsparcie edukacji chA�opcA?w ulicy. PoniewaA? a�zIndigenaa�? jest wA�asnoA�ciA� Fundacji, mogA� PaA�stwo tym razem w A�atwy sposA?b nabyA� drugi numer czasopisma. Wystarczy dokonaA� wpA�aty powyA?ej 12 zA� [1]A�na konto:

Fundacja Papaya
ul. Prof. BobrzyA�skiego 23/9
30-348 KrakA?w
Nr konta: PLN 87 2490 0005 0000 4500 9773 3878
W tytule: a�zIndigenaa�?

Po wykonaniu transakcji prosimy przesA�aA� drogA� mailowA� (redakcja@indigena.edu.pl) imiA� i nazwisko wpA�acajA�cego (zgodne z danymi widniejA�cymi na przelewie) oraz adres, na jaki mamy nadaA� przesyA�kA�. Aby przyA�pieszyA� caA�y proces, mogA� PaA�stwo doA�A�czyA� do wiadomoA�ci dowA?d wpA�aty.
PaA�stwa wpA�aty zostanA� przeznaczone w caA�oA�ci na edukacjA� chA�opcA?w ulicy z domu Allu Situwa w Limie. Podobnie, jak to miaA�o miejsce ostatnio, takA?e tym razem opublikujemy na A�amach czasopisma lub na naszej stronie internetowej artykuA�, w ktA?rym opowiemy o najprzyjemniejszej czA�A�ci pracy nad czasopismem: sukcesie akcji charytatywnej i uA�miechniA�tych twarzach zwykle zatroskanych ludzi.

 

 

 

[1] W cenA� wliczone sA� koszty wysyA�ki (ok 2-3 zA�)

[2] Wykorzystano fragment ilustracji Piedra del Sol, A?rA?dA�o: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Aztec_calendar.svg | autor: Keepscases