Zmiany w czasopiA�mie

W ostatnim roku wstrzymaliA�my proces wydawniczy. ByA�o to spowodowane gruntownymi zmianami profilu caA�ego czasopisma. Zapraszam do zapoznania siA� z pracA�, ktA?rA� wykonaliA�my w ostatnim czasie.

Czasopismo a�zIndigenaa�? w ubiegA�ym roku zostaA�o afiliowane przy Instytucie ReligioznawstwaA�Uniwersytetu JagielloA�skiego. Publicystyczna wspA?A�praca miA�dzyuczelniana i miA�dzynarodowa,A�ktA?ra do tej pory moA?liwa byA�a dziA�ki KoA�u Naukowemu StudiA?w LatynoamerykaA�skichA�IAiSP UJ, ku naszej wielkiej uciesze, zostaA�a zauwaA?ona w A�rodowisku akademickim. ObligujeA�nas to do skrupulatniejszej niA? dotychczas pracy oraz nakA�ada szereg wymogA?w formalnych,A�ktA?rym musimy sprostaA� w najbliA?szym czasie. PoniA?ej przedstawiamy kilka istotnych zmianA�oraz zasad przyA�wiecajA�cych redakcji.

 

UwielojA�zycznienie czasopisma

Dotychczas treA�A� publikowana na A�amach a�zIndigenya�? pojawiaA�a siA� jedynie w jA�zyku polskim.A�Wraz z kolejnym numerem oraz nastA�pnymi do druku przyjmowane bA�dA� teksty napisaneA�w jA�zykach: polskim, angielskim oraz hiszpaA�skim. Zmiana ta wiA�A?e siA� z duA?ym odzewemA�badaczy zatrudnionych w zagranicznych placA?wkach, ktA?rzy wyrazili chA�A� publikowaniaA�swoich tekstA?w w naszym czasopiA�mie. Ponadto teksty pojawiajA�ce siA� w innych jA�zykachA�a�� co oczywiste a�� majA� szansA� trafiA� do szerszego grona odbiorcA?w na caA�ym A�wiecie.

 

Wymogi redakcyjne i recenzyjne

Od nowego numeru zmianie ulegajA� zasady publikowania. PeA�en regulamin moA?na przeczytaA�A�na naszej stronie internetowej pod adresem: http://indigena.edu.pl/wspolpraca.A�W miejscu tym zaznaczymy jedynie najwaA?niejsze zmiany. Przede wszystkim kaA?dy tekst bA�dzieA�recenzowany przynajmniej przez dwA?ch niezaleA?nych badaczy spoza jednostki naukowejA�afiliowanej przez autora publikacji. Co najmniej 50% recenzentA?w oceniajA�cych publikacjeA�naukowe stanowiA� bA�dA� recenzenci zewnA�trzni, czyli osoby niebA�dA�ce czA�onkami radyA�naukowej czasopisma naukowego, niezatrudnione w redakcji czasopisma lub w podmiocie,A�w ktA?rym afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma. Na naszej stronie internetowejA�zamieA�ciliA�my odpowiedni skrypt formularza, dziA�ki ktA?remu caA�y proces recenzyjny moA?eA�odbyA� siA� w duA?o krA?tszym czasie, niA? to byA�o dotychczas. DostA�pny jest on w tym miejscu:A�http://indigena.edu.pl/formularz-recenzyjny/.

 

Profil czasopisma

Rzadkie pojawianie siA� nowych numerA?w naszego periodyku dziaA�a na niekorzyA�A� zadaniuA�popularyzowania wiedzy, ktA?rA� chcemy przekazaA� na jego A�amach. Wielu autorA?w, ktA?rzyA�wspA?A�pracowali z nami do tej pory, pisaA�o bardzo dobre teksty na temat aktualnych wydarzeA�.A�WymagajA� one natychmiastowej publikacji. Z drugiej strony nie moA?emy ograniczaA� czasuA�pracy nad tekstami typowo naukowymi, poniewaA? zaleA?y nam na jak najlepszej ich jakoA�ci.A�W zwiA�zku z tym rezygnujemy z treA�ci popularnonaukowych w drukowanym czasopiA�mie.A�Od teraz bA�dA� one ukazywaA� siA� na naszej stronie internetowej oraz w elektronicznej wersjiA�a�zIndigenya�?.

 

Otwarty dostA�p do zasobA?w

Wszystkie materiaA�y naukowe publikowane na A�amach naszego czasopisma udostA�pnianeA�bA�dA� na otwartych licencjach Creative Commons. KaA?dy z autorA?w ma prawo zamieA�ciA�A�swA?j artykuA� w dowolnym miejscu (np. Academia.edu), nie pytajA�c nas o zgodA�, podajA�cA�jedynie A?rA?dA�o pierwotnej publikacji lub doA�A�czajA�c do pliku stopkA� redakcyjnA� wydania.A�KaA?dy artykuA� naukowy opublikowany w papierowej wersji czasopisma pojawi siA� rA?wnieA?A�na naszej stronie internetowej w formie pliku PDF.

 

Finansowanie

ZespA?A� redakcyjny nie czerpie A?adnych korzyA�ci materialnych zwiA�zanych z jego pracA� i nieA�jest uzaleA?niony finansowo od instytucji paA�stwowych i akademickich. PostanowiliA�myA�pokrywaA� koszty procesu wydawniczego z pieniA�dzy uzyskanych ze zbiA?rek publicznychA�(tzw. crowdfunding). Czasopismo dostA�pne bA�dzie za darmo do czasu wyczerpania caA�egoA�nakA�adu. Informacja na ten temat zostanie podana do oficjalnej wiadomoA�ci niebawem.

 

Etos naukowy

UczciwoA�A�, obiektywizm, rzetelnoA�A�, niezaleA?noA�A�, jasnoA�A� przekazywania informacji orazA�wszystko to, co czyni nas naukowcami i pasjonatami, a nie tylko pracownikami akademickimiA�lub hobbystami, skA�ada siA� na zbiA?r niepisanych zasad przyA�wiecajA�cych czA�onkom redakcji.A�DokA�adamy wszelkich staraA�, aby treA�ci zamieszczane na A�amach a�zIndigenya�? byA�y najwyA?szejA�jakoA�ci. Ponadto naszym obowiA�zkiem jest publikowanie materiaA�A?w bez wzglA�du na osobisteA�konsekwencje wynikajA�ce z ostracyzmu A�rodowiska. Wszyscy czA�onkowie redakcji, osobyA�i instytucje wspA?A�pracujA�ce powinne byA� tego A�wiadome.

 

KreA�lA�c ostatnie sA�owa, chcielibyA�my prosiA� o pomoc. Z problemami finansowymi spotykajA�A�siA� niemal wszystkie wydawnictwa naukowe, jednak niniejsze sA�owa ratunku dotyczA�A�czegoA� zupeA�nie innego. Zwracamy siA� z proA�bA� o PaA�stwa radA� i opiniA�, a takA?e wspieranieA�naszych dziaA�aA� oraz inicjatyw a�� tych aktualnych, jak i przyszA�ych a�� pracami redakcyjnymi,A�recenzjami oraz promocjA�. Niech ideaA�y, ktA?re nam przyA�wiecajA�, znajdujA� swojA� wymiernA�A�realizacjA� w A?yciu codziennym.

Z wyrazami szacunku
Redakcja