Formularz recenzyjny

Imię i nazwi­sko recenzenta(wymagane)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Nada­ny przez redak­cję numer arty­ku­łu (wyma­ga­ne)


OGÓLNA OCENA:
Arty­kuł speł­nia wszel­kie wymo­gi i może zostać odda­ny do dru­ku
Zawie­ra błę­dy, lecz po wpro­wa­dze­niu pro­po­no­wa­nych zmian może zostać odda­ny do dru­ku
Zawie­ra błę­dy i po wpro­wa­dze­niu pro­po­no­wa­nych zmian powi­nien zostać pod­da­ny ponow­nej recen­zji
Nie speł­nia kry­te­riów nauko­wo­ści
Tema­ty­ka nie pokry­wa się z zain­te­re­so­wa­nia­mi / spe­cja­li­za­cją recen­zen­ta


GŁÓWNE WADY:
Tytuł nie odzwier­cie­dla dosta­tecz­nie tre­ści
Arty­kuł jest zbyt dłu­gi
Arty­kuł jest zbyt krót­ki
Zawie­ra zbęd­ne przy­pi­sy
Bra­ku­je w nim odpo­wied­nich przy­pi­sów
Wno­si zbyt mało nowo­ści do oma­wia­nej pro­ble­ma­ty­ki
Wyko­rzy­stu­je pra­ce innych auto­rów w spo­sób nie­do­pusz­czal­ny
Wygła­sza­ne w nim opi­nie nie są dosta­tecz­nie uza­sad­nio­ne
Jest nie­po­praw­ny pod wzglę­dem języ­ko­wym
Nie jest wystar­cza­ją­co jasno sfor­mu­ło­wa­ny


SZCZEGÓŁOWA OCENA: (1 — naj­niż­sza, 5 — naj­wyż­sza)
Pod wzglę­dem jasno­ści argu­men­ta­cji arty­kuł oce­niam na:
Pod wzglę­dem rze­tel­no­ści i dokład­no­ści arty­kuł oce­niam na:
Pod wzglę­dem odpo­wied­nie­go wyko­rzy­sta­nia uży­tej lite­ra­tu­ry arty­kuł oce­niam na:
Pod wzglę­dem ory­gi­nal­no­ści arty­kuł oce­niam na:
Pod wzglę­dem popraw­no­ści języ­ko­wej tekst oce­niam na:


UWAGI I PROPONOWANE ZMIANY

UWAGA!
Jeśli chcą Pań­stwo dołą­czyć elek­tro­nicz­ną wer­sję arty­ku­łu z nanie­sio­ny­mi uwagami/komentarzami, pro­si­my klik­nąć poniż­szy przy­cisk i wska­zać plik znaj­du­ją­cy się na Pań­stwa kom­pu­te­rze. Plik nie może być więk­szy niż 1 mega­bajt. Akcep­to­wa­ne są wyłącz­nie for­ma­ty: doc, docx (Micro­soft); pdf (Ado­be); odt (Ope­nOf­fi­ce). W przy­pad­ku pro­ble­mów pro­si­my o kon­takt z redak­cją pod adre­sem: redakcja@indigena.edu.pl

Pro­si­my dla pew­no­ści jesz­cze raz spraw­dzić popraw­ność wszyst­kich wpro­wa­dzo­nych danych i w przy­pad­ku bra­ku popra­wek, klik­nąc poniż­szy przy­cisk, któ­ry wyśle recen­zję do redak­cji. Przy­po­mi­na­my, że recen­zje są obu­stron­nie ano­ni­mo­we (double-blind review pro­cess).

Aby wysłać recen­zję koniecz­ne jest popraw­ne prze­pi­sa­nie poniż­sze­go kodu zabez­pie­cza­ją­ce­go.
captcha