Nasi Przyjaciele

Dro­gi Czytelniku,

ist­nie­nie “Indi­ge­ny” było­by nie­moż­li­we bez pomo­cy naszych Przy­ja­ciół. W miej­scu tym z wiel­ką przy­jem­no­ścią chcie­li­by­śmy im podzię­ko­wać — za zaufa­nie i wspar­cie, któ­rym nas obdarzyli.

A są nimi: Adam Pie­kar­ski, Alek­san­dra Ski­bic­ka, Anna Przy­tom­ska, Arka­diusz Kila­now­ski, Dariusz Kadul­ski, Doro­ta Maria Julia Pod­gór­ska, Elż­bie­ta Jodłow­ska, Elż­bie­ta Sosul­ska, Iwo­na Worosz, Janusz Kor­czyk, Justy­na Kowal­ska, Justy­na Pie­tra­sik, Kac­per Świerk, Kon­stan­cja Suche­rek, Leszek Mich­ta, Maciej Jeż, Marek Macio­łek, Marek Nowo­cień, Mar­ta Brze­ziń­ska, Miro­sław Mąka, Miro­sław Spren­ger, Piotr Boro­wiec, Sara Kurza­wa, Tomasz Godzik, Urszu­la Król.

Redak­cja