Redakcja

Redak­tor naczelny:
Dariusz Nie­zgo­da

Zastęp­cy redak­to­ra naczelnego:
Ceza­ry Cie­ślak, Mar­cin Jacek Kozłowski

Zespół redak­cyj­ny:
Adam A. Banach, Łukasz Byr­ski, Piotr M. Mała­chow­ski, Iza­be­la Puk

Rada nauko­wa:
dr Bar­tosz Hlebowicz
dr Witold Jacó­rzyń­ski (CIESAS/Meksyk)
dr Anna Kaga­niec-Kamień­ska (Uni­wer­sy­tet Jagielloński)
dr Mar­ta Kania (Uni­wer­sy­tet Jagielloński),
dr Kasper Mariusz Kaproń OFM (Uni­ver­si­tad Cato­li­ca San Pablo, Boliwia)
prof. dr hab. Mag­da­le­na Śnia­dec­ka-Kotar­ska (Uni­wer­sy­tet Łódzki)
prof. dr. hab. Arnold Lebeuf (Uni­wer­sy­tet Jagielloński)
dr hab. Kazi­mie­ra Mikoś prof. UJ (Uni­wer­sy­tet Jagielloński)
dr Rado­sław Palon­ka (Uni­wer­sy­tet Jagielloński)
dr Daniel Hum­ber­to Poble­te Tapia (Uni­ver­si­dad Ber­nar­do Ohiggins/Chile)
prof. dr hab. Alek­san­der Posern-Zie­liń­ski (Uni­wer­sy­tet Ada­ma Mickiewicza)
dr Rafał Reichert (UNICACH/CESMECA, Meksyk)
dr Michał Wasi­lew­ski (Uni­wer­sy­tet Jagielloński)
dr Jaro­sław Źrał­ka (Uni­wer­sy­tet Jagielloński)

Recen­zen­ci:
2014/2015: dr hab. Maciej Foryc­ki, prof. UAM, dr Witold Jacó­rzyń­ski, dr Woj­ciech Grupiński,
dr hab. Patry­cja Jakób­czyk-Adam­czyk, prof. UJK, dr Mag­da­le­na Krysińska-Kałużna,
dr Piotr Micha­lik, prof. dr hab. Alek­san­der Posern-Zie­liń­ski, dr Kac­per Świerk,
dr hab. Andrzej Tar­czyń­ski, prof. UKW, dr Janusz Wołoszyn
2013: dr Bar­tosz Hle­bo­wicz, dr Woj­ciech Mich­nik, dr Rado­sław Palonka
2012: dr Rado­sław Palon­ka, prof. dr hab. Alek­san­der Posern-Zieliński
2011: dr Agniesz­ka Gon­dor-Wier­cioch, prof. UJ, dr hab. Kazi­mie­ra Mikoś, dr Rado­sław Palonka,
dr Michał Wasi­lew­ski, dr Jaro­sław Źrałka

Skład oraz opra­co­wa­nie graficzne:
Bar­tosz Tyl­kow­ski, Dariusz Niezgoda

Korek­ta:
2014/2015: Maciej Aren­dar­ski, Joan­na Pastu­szak, Kata­rzy­na Wolska
2013: Iza­be­la Puk, Nata­lia Pytel
2012: Piotr Maciej Mała­chow­ski, Iza­be­la Puk
2011: Justy­na Kozłow­ska, Iza­be­la Puk, Mag­da­le­na Rusek

Współ­pra­co­wa­li z nami:
Ewa Bor­su­kie­wicz, Wio­le­ta Hypiak, Justy­na Kozłow­ska, Joan­na Kaf­ka, Rado­sław Kozłowski,
Dag­ma­ra Kubit, Agniesz­ka Nocuń, Joan­na Pastu­szak, Łukasz Pytel, Mag­da­le­na Rusek,
Ewa Szoz­da, Urszu­la Zofia Wolna