Archiwa tagu: film

Bardziej Dziki Zachód. Meksyk i Meksykanie w hollywoodzkich westernach — Marcin Florian Gawrycki

Recen­zję przy­go­to­wał: Bar­tosz Hle­bo­wicz
Wydaw­nic­two Adam Mar­sza­łek, Toruń 2011
Link skró­co­ny: https://tiny.pl/9q5j7

Czte­rech ban­dzio­rów: Wil­liam Hol­den, War­ren Oates, Ben John­son i Ernest Bor­gni­ne, powo­li zmie­rza do sie­dzi­by gene­ra­ła Mapa­che. Zażą­da­ją uwol­nie­nia przy­ja­cie­la, mło­de­go Mek­sy­ka­ni­na, Ange­la, a kie­dy mek­sy­kań­ski wataż­ka pode­rżnie mu gar­dło, roz­pocz­ną strasz­li­wą jat­kę. Zanim sami zgi­ną, zmio­tą z powierzch­ni zie­mi nie­mal całą armię Mapa­che. Tych czte­rech face­tów wie, że idzie na śmierć, ale robi to, bo tak trzeba.

To oczy­wi­ście sekwen­cja z Dzi­kiej ban­dy. Uwiel­biam ten film, odkąd zoba­czy­łem go po raz pierw­szy w wie­ku dzie­cię­cym. Lubię sce­nę, w któ­rej Wil­liam Hol­den, wycho­dząc z bur­de­lu, mówi do kum­pli: „Let’s go”, a War­ren Oates, uśmie­cha­jąc się, odpo­wia­da: „Why not?”. I kro­czą, ramię w ramię, świa­do­mi, że idą na śmierć, ale robią to, bo tego wyma­ga honor czło­wie­ka Zacho­du, nawet jeśli jest bandytą.

Czy­taj dalej