Współpraca

Zapraszamy wszystkie osoby oraz organizacje do współpracy na różnych płaszczyznach. Wszelkie wiadomości prosimy kierować na adres: redakcja@indigena.edu.pl

 

Informacje dla autorów tekstów

Wszystkie materiały publikowane na łamach naszego czasopisma udostępnione będą na  otwartych licencjach Creative Commons. Każdy z autorów ma prawo udostępniać swój artykuł  w dowolnym miejscu (np. Academia.edu), podając jedynie źródło pierwotnej publikacji lub  dołączając stopkę redakcyjną wydania. Każdy artykuł naukowy opublikowany w papierowej  wersji czasopisma może zostać opublikowany również na naszej stronie internetowej.

Uczciwość, obiektywizm, rzetelność, dokładność, jasność przekazywania informacji oraz wszystko to, co czyni nas naukowcami i badaczami, a nie tylko pracownikami akademickimi lub hobbystami, składa się na zbiór niepisanych zasad przyświecających członkom redakcji. Naszym obowiązkiem jest publikowanie materiałów bez względu na osobiste konsekwencje wynikające z ostracyzmu  środowiska. Wszyscy czytelnicy, członkowie redakcji, osoby i instytucje współpracujące oraz  autorzy powinni być tego świadomi.

Teksty kwalifikowane do druku:

 1. Oryginalny artykuł naukowy: artykuł odkrywczy, prezentujący oryginalne wyniki badań o charakterze empirycznym, technicznym, teoretycznym lub analitycznym (maksimum 25 stron zgodnych z wytycznymi podanymi poniżej, nie wliczając ilustracji, minimum 0,5 arkusza wydawniczego)
 2. Artykuł przeglądowy: będący podsumowaniem dotychczasowego stanu wiedzy, integruje i interpretuje dotychczasowe wyniki badań, nie musi natomiast zawierać oryginalnych wyników badań (wielkość j.w.)
 3. Komunikat o wynikach badań  (maksimum 15 stron zgodnych z wytycznymi)
 4. Artykuł recenzyjny lub polemika (maksimum 25 stron zgodnych z wytycznymi)
 5. Recenzja (maksimum 5 stron zgodnych z wytycznymi)
 6. Listy do redakcji
 7. Noty biograficzne (maksimum 5 stron zgodnych z wytycznymi)
 8. Informacje wydawnicze (maksimum 3 strony zgodnych z wytycznymi)
 9. Wywiady

Prosimy o nadsyłanie tekstów w formatach *.doc lub *.docx (nie akceptujemy plików PDF), sformatowanych zgodnie z poniższymi:

 • Czcionka: Times New Roman lub podobna.
 • Rozmiar: 12 pkt.
 • Interlinia: 1,5 pkt.
 • Paginacja.
 • Marginesy z każdej strony: 2,5 cm.
 • Wcięcia akapitowe (bez wcięcia w pierwszym akapicie po tytule i śródtytułach).
 • Kursywa dla wyrazów obcego pochodzenia i tytułów.
 • Tytuły czasopism zapisujemy w cudzysłowie.
 • W tekstach polskojęzycznych stosujemy cudzysłów apostrofowy podwójny, dla zagnieżdżenia cudzysłów ostrokątny o ostrzach skierowanych do środka.
 • Prosimy o nie stosowanie boldowania (pogrubienia), podkreślenia, rozstrzelenia, spacjowania itp. wyróżnień. Teksty, zawierające tego typu „ozdobniki”, będą od razu odsyłane do autora w celu naniesienia poprawek.

Redakcja zastrzega sobie możliwość niepublikowania tekstów niespełniających wymogów stylistycznych i edytorskich. Teksty zawierające dużą liczbę błędów językowych będą odsyłane bez poprawek do autora w celu dokonania przez niego lub wyspecjalizowany podmiot odpowiedniej korekty.

Redakcja czasopisma „Indigena. Przeszłość i Współczesność Tubylczych Kultur Amerykańskich” dokłada wszelkich starań, aby publikowane na jego łamach informacje były rzetelne i dokładne. Między innymi dlatego wprowadza odpowiednie procedury, które mają na celu przeciwdziałanie przypadkom tzw. ghostwriting i guest authorship. Zgodnie z publikacją rządową działania określane tymi terminami to:

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

W związku z tym:

 1. redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 2. Redakcja informuje i przypomina, że zachowania plagiatorskie, autoplagiatorskie, ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 3. Redakcja wymaga podania w nadesłanym dokumencie informacji o ewentualnych źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
 4. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 

Procedura recenzowania

 1. kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma
 2. każda publikacja naukowa, zakwalifikowana wstępnie przez redakcję do druku, jest przekazywana do recenzji naukowej
 3. autorzy mają prawo wskazać do pięciu potencjalnych recenzentów swojej pracy, przy czym wskazane osoby nie mogą być zatrudnione w tej samej jednostce akademickiej co autor, a także nie mogą pozostawać w relacjach typu „zwierzchnik-podwładny” (również „nauczyciel-uczeń”) z autorem lub współpracować z nim na poziomie prowadzonych badań, a także
 4. autorzy mają prawo wskazać osoby, które wyklucza się z grona potencjalnych recenzentów pracy
 5. do oceny każdej publikacji powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji
 6. autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process)
 7. każdy recenzja naukowa sporządzana jest w formie pisemnej (formularz tutaj)
 8. co najmniej 50% recenzentów oceniających publikacje naukowe stanowią recenzenci zewnętrzni, czyli osoby niebędące członkami rady naukowej czasopisma naukowego, niezatrudnione w redakcji czasopisma lub w podmiocie, w którym afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma
 9. pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia
 10. nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane
 11. ostateczną decyzję odnośnie przyjęcia tekstu do druku podejmuje redaktor naczelny w porozumieniu z jego dwoma zastępcami (decyzja musi być podjęta jednogłośnie).

 

Informacje dla recenzentów

Recenzje sporządzamy pisemnie. Można do tego wykorzystać wygodny formularz znajdujący się na naszej stronie pod tym adresem:

http://www.indigena.edu.pl/formularz-recenzyjny/

lub pobrać i wypełnić wersję przygotowaną do druku, która znajduje się tutaj:

http://indigena.edu.pl/wp-content/uploads/2015/01/Formularz.doc.

W przypadku wybrania elektronicznego formularza na stronie, każdą recenzję będziemy musieli potwierdzić telefonicznie lub mailowo. Prosimy zatem o podawanie w treści recenzji swoich preferowanych danych kontaktowych. Natomiast jeśli wybiorą Państwo recenzję w wersji drukowanej, należy ją wypełnić na komputerze, wydrukować i wysłać na adres: Instytut Religioznawstwa, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków z dopiskiem „Czasopismo Indigena”. Oczywiście dla naszej i Państwa wygody preferujemy wersję elektroniczną, która jest szybsza i prostsza.

Wszelkie szczegółowe uwagi dotyczące recenzowanego artykułu można nanosić wprost na dokumencie (np. jako tzw. „komentarze”). Plik taki można przesłać bezpośrednio na nasz adres e-mailowy (redakcja@indigena.edu.pl) lub dołączyć go do formularza elektronicznego (przycisk u dołu).

 

Przypisy

Stosujemy przypisy harwardzkie, przykłady:

(Tomicki 1984: 21), (Ziółkowski, Szemiński 2006: 43), (Tomicki 1984: 21; Ziółkowski, Szemiński 2006: 43), itd.

Przypisy te odsyłają do danej publikacji zawartej w bibliografii. Pierwsza część związana jest z nazwiskiem lub nazwiskami autorów, tudzież redaktorów publikacji, do której się odwołujemy. Druga część odnosi się do roku wydania publikacji (jeśli rok w bibliografii tego samego autora się powtarza w nawiasie okrągłym używamy kolejnych liter alfabetu łacińskiego, tzn. (a), (b), (c) itd., zachowując przy tym porządek alfabetyczny dotyczący tytułów). Ostatnia część przypisu związana jest ze stroną w publikacji, do której się odwołujemy. Jeśli tych stron jest kilka podajemy pierwszą i ostatnią, oddzielając liczby dywizem, np. „12-16”. Jeśli ciągłość w takim wypadku nie jest zachowana wpisujemy liczby szeregując je rosnąco i oddzielając przecinkami, przykład przypisu: (Ziółkowski, Szemiński 2006: 14, 56-58, 210). Jeśli w zdaniu, po którym następuje przypis, wymieniane jest nazwisko autora lub autorów, pomija się je w przypisie, np. „Justyna Olko pisze, że drogocenny strój określano terminem tlatocatlatquitl (2010: 327)”.

 

Abstrakt

Liczba znaków: 1200-2000

Język: polski dla tekstów polskojęzycznych i angielski lub hiszpański (można dołączyć w obu językach)

Do abstraktu dołączamy również tytuł w języku polskim dla tekstów polskojęzycznych i angielskim lub hiszpańskim  (można dołączyć w obu językach)

Słowa kluczowe: 5 w języku polskim dla tekstów polskojęzycznych i  w angielski lub hiszpańskim (można dołączyć w obu językach)

 

Bibliografia

 Bibliografia powinna być uporządkowana alfabetycznie, a każdy wpis ma mieć postać:

Nazwisko i Imię Autora, ROK: Tytuł kursywą,  Wydawnictwo, Miejsce Wydania (spolszczona wersja, jeśli jest to możliwe).

Forma bardziej rozbudowana:

Nazwisko Imię, Nazwisko Imię, ROK: Tytuł kursywą. Podtytuł kursywą, tłum. Nazwisko Imię tłumacza, w: Tytuł pracy zbiorowej kursywą, red. Nazwisko Imię, Wydawnictwo, Miejsce wydania jak wyżej.

W bibliografii podajemy pełne imię i nazwisko. Nie stosujemy skrótów.

W przypadku czasopism zapis wygląda następująco:

Nazwisko Imię, ROK: Tytuł artykułu kursywą, „Nazwa Czasopisma”, nr czasopisma w danym roku (w nawiasie numer ogólny, jeśli nie ma takiego podziału wystarczy wpisać bez nawiasu numer ogólny), Wydawnictwo, Miejsce wydania j.w.

Jeśli przywołujemy pozycję, której autor jest nieznany, pomijamy część „Nazwisko Imię, ” i rozpoczynamy zapis bibliograficzny od roku. Publikacje takie porządkujemy w spisie odwołując się do ich tytułów.

Przykłady:

  1. Benitez Fernando, 1972: Indianie z Meksyku, tłum. Grudzińska Grażyna, Rómmel Waldemar, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
  2. 1975: Codice Chimalpopoca: Anales de Cuauhtitlan y Leyenda de los Soles, red. Primo Feliciano Velazquez, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Meksyk.
  3. Kopkowski Marcin, 2007: Indiański yin-yang, „Tawacin”, nr 3 (79), TIPI, Wielichowo.
  4. Olko Justyna, 2010: Meksyk przed konkwistą, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
  5. Pokagon Simon, 2011: Przywitanie czerwonego człowieka, tłum. Hlebowicz Bartosz, w: Szlakiem złamanych traktatów. O dyplomacji w Kraju Indian od czasów kolonialnych do dzisiaj. The Trail of Broken Treaties. Diplomacy in Indian Country from Colonial Times to Present, red. Hlebowicz Bartosz, Piekarski Adam, Wydawnictwo Uczelniane Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz.
  6. Sahagun Bernardino de, 2007: Rzecz z dziejów Nowej Hiszpanii. Księgi I, II, III, tłum. Baraniecka Kamila, Leszczyńska Marta, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty.

Strony internetowe zapisujemy analogicznie do zapisu czasopism (czyli także gazet).

Zapis czasopism:

Nazwisko Imię, ROK: Tytuł artykułu kursywą, „Nazwa Czasopisma”, nr czasopisma w danym roku (w nawiasie numer liczony od pierwszego numery, jeśli natomiast nie ma podziału numeracji na roczną i całkowitą, wystarczy podać bez nawiasu numer edycji licząc od początku wydania), Wydawnictwo, Miejsce wydania j.w.

Zapis stron www:

Nazwisko Imię, ROK: Tytuł artykułu kursywą, „Nazwa Strony WWW”, Wydawnictwo, Miejsce wydania j.w. (dostęp: DATA DOSTĘPU DO ZASOBU W FORMACIE DZIEŃ MIESIĄC ROK).

Staramy się uzyskać jak największą liczbę danych bibliograficznych, ale oczywiście nie zawsze jest to możliwe, tak więc, gdy czegoś brakuje, po prostu to pomijamy.

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie przypisów lub zapisu bibliograficznego, prosimy o wpisywanie ich w komentarzach na tej stronie.