Współpraca

Informacje dla autorów tekstów

Wszyst­kie mate­ria­ły publi­ko­wa­ne na łamach nasze­go cza­so­pi­sma udo­stęp­nio­ne będą na otwar­tych licen­cjach Cre­ati­ve Com­mons. Każ­dy z auto­rów ma pra­wo udo­stęp­niać swój arty­kuł w dowol­nym miej­scu, poda­jąc jedy­nie źró­dło pier­wot­nej publi­ka­cji lub dołą­cza­jąc stop­kę redak­cyj­ną wyda­nia. Każ­dy arty­kuł nauko­wy opu­bli­ko­wa­ny w papie­ro­wej wer­sji cza­so­pi­sma może zostać opu­bli­ko­wa­ny rów­nież na naszej stro­nie internetowej.

Uczci­wość, obiek­ty­wizm, rze­tel­ność, dokład­ność, jasność prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji oraz wszyst­ko to, co czy­ni nas naukow­ca­mi i bada­cza­mi, a nie tyl­ko pra­cow­ni­ka­mi aka­de­mic­ki­mi lub hob­by­sta­mi, skła­da się na zbiór nie­pi­sa­nych zasad przy­świe­ca­ją­cych człon­kom redak­cji. Naszym obo­wiąz­kiem jest publi­ko­wa­nie mate­ria­łów bez wzglę­du na oso­bi­ste kon­se­kwen­cje wyni­ka­ją­ce z ostra­cy­zmu śro­do­wi­ska. Wszy­scy czy­tel­ni­cy, człon­ko­wie redak­cji, oso­by i insty­tu­cje współ­pra­cu­ją­ce oraz auto­rzy powin­ni być tego świadomi.

Teksty kwalifikowane do druku

 1. Ory­gi­nal­ne arty­ku­ły nauko­we: arty­ku­ły odkryw­cze, pre­zen­tu­ją­ce ory­gi­nal­ne wyni­ki badań o cha­rak­te­rze empi­rycz­nym, tech­nicz­nym, teo­re­tycz­nym lub ana­li­tycz­nym (max 60 000 zna­ków ze spa­cja­mi, min 20 000 znaków)
 2. Arty­ku­ły prze­glą­do­we: będą­ce pod­su­mo­wa­niem dotych­cza­so­we­go sta­nu wie­dzy, inte­gru­ją­ce i inter­pre­tu­ją­ce dotych­cza­so­we wyni­ki badań, nie muszą zawie­rać ory­gi­nal­nych wyni­ków badań (obję­tość j.w.)
 3. Komu­ni­ka­ty o wyni­kach badań, rapor­ty, sprawozdania
 4. Arty­ku­ły recen­zyj­ne, pole­mi­ki, recenzje
 5. Listy do redak­cji (bez dokład­nych wytycznych)
 6. Infor­ma­cje wydaw­ni­cze: zapo­wie­dzi, nowości
 7. Wywia­dy, rela­cje, reportaże

Pro­si­my o nad­sy­ła­nie tek­stów w for­ma­tach *.doc lub *.docx (nie akcep­tu­je­my pli­ków PDF), sfor­ma­to­wa­nych zgod­nie z poniższymi:

 • Wcię­cia aka­pi­to­we (bez wcię­cia w pierw­szym aka­pi­cie po tytu­le i śródtytułach).
 • Kur­sy­wa dla wyra­zów obce­go pocho­dze­nia i tytułów.
 • Tytu­ły cza­so­pism zapi­su­je­my w cudzysłowie.
 • W tek­stach pol­sko­ję­zycz­nych sto­su­je­my cudzy­słów apo­stro­fo­wy podwój­ny, dla zagnież­dże­nia cudzy­słów ostro­kąt­ny o ostrzach skie­ro­wa­nych do środka.
 • Pro­si­my o nie­sto­so­wa­nie bol­do­wa­nia (pogru­bie­nia), pod­kre­śle­nia, roz­strze­le­nia, spa­cjo­wa­nia itp. wyróż­nień. Tek­sty, zawie­ra­ją­ce tego typu “ozdob­ni­ki”, będą odsy­ła­ne do auto­ra w celu nanie­sie­nia poprawek.

Redak­cja zastrze­ga sobie moż­li­wość nie­pu­bli­ko­wa­nia tek­stów nie­speł­nia­ją­cych wymo­gów sty­li­stycz­nych i edy­tor­skich. Tek­sty zawie­ra­ją­ce dużą licz­bę błę­dów języ­ko­wych będą odsy­ła­ne bez popra­wek do auto­ra w celu doko­na­nia przez nie­go lub wyspe­cja­li­zo­wa­ny pod­miot odpo­wied­niej korekty.

Redak­cja cza­so­pi­sma „Indi­ge­na. Prze­szłość i Współ­cze­sność Tubyl­czych Kul­tur Ame­ry­kań­skich” dokła­da wszel­kich sta­rań, aby publi­ko­wa­ne na jego łamach infor­ma­cje były rze­tel­ne i dokład­ne. Mię­dzy inny­mi dla­te­go wpro­wa­dza odpo­wied­nie pro­ce­du­ry, któ­re mają na celu prze­ciw­dzia­ła­nie przy­pad­kom tzw. gho­stw­ri­ting i guest author­ship. Zgod­nie z publi­ka­cją rzą­do­wą dzia­ła­nia okre­śla­ne tymi ter­mi­na­mi to:

Z gho­stw­ri­ting mamy do czy­nie­nia wów­czas, gdy ktoś wniósł istot­ny wkład w powsta­nie publi­ka­cji, bez ujaw­nie­nia swo­je­go udzia­łu jako jeden z auto­rów lub bez wymie­nie­nia jego roli w podzię­ko­wa­niach zamiesz­czo­nych w publikacji.

Z guest author­ship (hono­ra­ry author­ship) mamy do czy­nie­nia wów­czas, gdy udział auto­ra jest zni­ko­my lub w ogó­le nie miał miej­sca, a pomi­mo to jest autorem/współautorem publikacji.

W związ­ku z tym redak­cja wyma­ga od auto­rów publi­ka­cji ujaw­nie­nia wkła­du poszcze­gól­nych auto­rów w powsta­nie publi­ka­cji (z poda­niem ich afi­lia­cji oraz kon­try­bu­cji, tj. infor­ma­cji kto jest auto­rem kon­cep­cji, zało­żeń, metod, pro­to­ko­łu itp. wyko­rzy­sty­wa­nych przy przy­go­to­wa­niu publi­ka­cji), przy czym głów­ną odpo­wie­dzial­ność pono­si autor zgła­sza­ją­cy manuskrypt.

Redak­cja infor­mu­je i przy­po­mi­na, że zacho­wa­nia pla­gia­tor­skie, auto­pla­gia­tor­skie, gho­stw­ri­ting oraz guest author­ship są prze­ja­wem nie­rze­tel­no­ści nauko­wej, a wszel­kie wykry­te przy­pad­ki będą dema­sko­wa­ne, włącz­nie z powia­do­mie­niem odpo­wied­nich pod­mio­tów (insty­tu­cje zatrud­nia­ją­ce auto­rów, towa­rzy­stwa nauko­we itp.).

Redak­cja wyma­ga poda­nia w nade­sła­nym doku­men­cie infor­ma­cji o ewen­tu­al­nych źró­dłach finan­so­wa­nia publi­ka­cji, wkła­dzie insty­tu­cji nauko­wo-badaw­czych, sto­wa­rzy­szeń i innych pod­mio­tów (finan­cial disclosure).

Redak­cja będzie doku­men­to­wać wszel­kie prze­ja­wy nie­rze­tel­no­ści nauko­wej, zwłasz­cza łama­nia i naru­sza­nia zasad eto­su naukowego.

 Procedura recenzowania

 1. Kry­te­ria kwa­li­fi­ko­wa­nia lub odrzu­ce­nia publi­ka­cji i for­mu­larz recen­zji są poda­ne do publicz­nej wia­do­mo­ści na stro­nie inter­ne­to­wej czasopisma.
 2. Każ­da publi­ka­cja nauko­wa, zakwa­li­fi­ko­wa­na wstęp­nie przez redak­cję do dru­ku, jest prze­ka­zy­wa­na do recen­zji naukowej.
 3. Auto­rzy mają pra­wo wska­zać do pię­ciu poten­cjal­nych recen­zen­tów swo­jej pra­cy, przy czym wska­za­ne oso­by nie mogą być zatrud­nio­ne w tej samej jed­no­st­ce aka­de­mic­kiej co autor, a tak­że nie mogą pozo­sta­wać w rela­cjach typu „zwierzch­nik-pod­wład­ny” (rów­nież „nauczy­ciel-uczeń”) z auto­rem lub współ­pra­co­wać z nim na pozio­mie pro­wa­dzo­nych badań.
 4. Auto­rzy mają pra­wo wska­zać oso­by, któ­re wyklu­cza się z gro­na poten­cjal­nych recen­zen­tów pracy.
 5. Do oce­ny każ­dej publi­ka­cji powo­łu­je się co naj­mniej dwóch nie­za­leż­nych recen­zen­tów spo­za jed­nost­ki nauko­wej afi­lio­wa­nej przez auto­ra publikacji.
 6. Autor lub auto­rzy publi­ka­cji i recen­zen­ci nie zna­ją swo­ich toż­sa­mo­ści (double-blind review process).
 7. Każ­dy recen­zja nauko­wa spo­rzą­dza­na jest w for­mie pisem­nej (for­mu­larz tutaj)
 8. Co naj­mniej 50% recen­zen­tów oce­nia­ją­cych publi­ka­cje nauko­we sta­no­wią recen­zen­ci zewnętrz­ni, czy­li oso­by nie­bę­dą­ce człon­ka­mi rady nauko­wej cza­so­pi­sma nauko­we­go, nie­za­trud­nio­ne w redak­cji cza­so­pi­sma lub w pod­mio­cie, w któ­rym afi­lio­wa­ny jest redak­tor naczel­ny czasopisma.
 9. Pisem­na recen­zja zawie­ra jed­no­znacz­ny wnio­sek recen­zen­ta doty­czą­cy warun­ków dopusz­cze­nia arty­ku­łu nauko­we­go do publi­ka­cji lub jego odrzucenia.
 10. Nazwi­ska recen­zen­tów poszcze­gól­nych publi­ka­cji nie są ujawniane.
 11. Osta­tecz­ną decy­zję odno­śnie przy­ję­cia tek­stu do dru­ku podej­mu­je redak­tor naczel­ny w poro­zu­mie­niu z jego zastęp­ca­mi (decy­zja musi być pod­ję­ta jednogłośnie).

Informacje dla recenzentów

Recen­zje spo­rzą­dza­my pisem­nie. Moż­na do tego wyko­rzy­stać wygod­ny for­mu­larz znaj­du­ją­cy się na naszej stro­nie pod tym adre­sem: http://www.indigena.edu.pl/formularz-recenzyjny/

lub pobrać i wypeł­nić wer­sję przy­go­to­wa­ną do dru­ku, któ­ra znaj­du­je się tutaj: http://indigena.edu.pl/wp-content/uploads/2015/01/Formularz.doc

W przy­pad­ku wybra­nia elek­tro­nicz­ne­go for­mu­la­rza na stro­nie, każ­dą recen­zję będzie­my musie­li potwier­dzić tele­fo­nicz­nie lub mailo­wo. Pro­si­my zatem o poda­wa­nie w tre­ści recen­zji swo­ich pre­fe­ro­wa­nych danych kon­tak­to­wych. Nato­miast jeśli wybio­rą Pań­stwo recen­zję w wer­sji dru­ko­wa­nej, nale­ży ją wypeł­nić na kom­pu­te­rze, wydru­ko­wać i wysłać na adres: Insty­tut Reli­gio­znaw­stwa, ul. Grodz­ka 52, 31–044 Kra­ków z dopi­skiem „Cza­so­pi­smo Indi­ge­na”. Oczy­wi­ście dla naszej i Pań­stwa wygo­dy pre­fe­ru­je­my wer­sję elektroniczną.

Wszel­kie szcze­gó­ło­we uwa­gi doty­czą­ce recen­zo­wa­ne­go arty­ku­łu moż­na nano­sić wprost na doku­men­cie (np. jako tzw. „komen­ta­rze”). Plik taki moż­na prze­słać bez­po­śred­nio na nasz adres e‑mailowy (kontakt@indigena.edu.pl) lub dołą­czyć go do for­mu­la­rza elek­tro­nicz­ne­go (przy­cisk znaj­du­ją­cy się u dołu).

Przypisy

Sto­su­je­my przy­pi­sy har­wardz­kie, przy­kła­dy:
(Tomic­ki 1984: 21), (Ziół­kow­ski, Sze­miń­ski 2006: 43), (Tomic­ki 1984: 21; Ziół­kow­ski, Sze­miń­ski 2006: 43), itd.

Przy­pi­sy te odsy­ła­ją do danej publi­ka­cji zawar­tej w biblio­gra­fii. Pierw­sza część zwią­za­na jest z nazwi­skiem lub nazwi­ska­mi auto­rów, tudzież redak­to­rów publi­ka­cji, do któ­rej się odwo­łu­je­my. Dru­ga część odno­si się do roku wyda­nia publi­ka­cji (jeśli rok w biblio­gra­fii tego same­go auto­ra się powta­rza w nawia­sie okrą­głym uży­wa­my kolej­nych liter alfa­be­tu łaciń­skie­go, tzn. (a), (b), © itd., zacho­wu­jąc przy tym porzą­dek alfa­be­tycz­ny doty­czą­cy tytu­łów). Ostat­nia część przy­pi­su zwią­za­na jest ze stro­ną w publi­ka­cji, do któ­rej się odwo­łu­je­my. Jeśli tych stron jest kil­ka poda­je­my pierw­szą i ostat­nią, oddzie­la­jąc licz­by dywi­zem, np. “12–16”. Jeśli cią­głość w takim wypad­ku nie jest zacho­wa­na wpi­su­je­my licz­by sze­re­gu­jąc je rosną­co i oddzie­la­jąc prze­cin­ka­mi, przy­kład przy­pi­su: (Ziół­kow­ski, Sze­miń­ski 2006: 14, 56–58, 210). Jeśli w zda­niu, po któ­rym nastę­pu­je przy­pis, wymie­nia­ne jest nazwi­sko auto­ra lub auto­rów, pomi­ja się je w przy­pi­sie, np. “Justy­na Olko pisze, że dro­go­cen­ny strój okre­śla­no ter­mi­nem tla­to­ca­tla­tqu­itl (2010: 327)”.

Abstrakt

 • Licz­ba zna­ków: 1200–2000
 • Język abs­trak­tu: pol­ski (dla tek­stów pol­sko­ję­zycz­nych) i angiel­ski lub hisz­pań­ski (tek­sty obco­ję­zycz­ne nie muszą zawie­rać abs­trak­tu w języ­ku polskim).
 • Do abs­trak­tu dołą­cza­my rów­nież tytuł w języ­ku abstraktu
 • Sło­wa klu­czo­we: 5 w języ­ku abstraktu

Bibliografia

Biblio­gra­fia powin­na być upo­rząd­ko­wa­na alfa­be­tycz­nie, a każ­dy wpis ma mieć postać:
Nazwi­sko i Imię Auto­ra, ROK: Tytuł kur­sy­wą, Wydaw­nic­two, Miej­sce Wyda­nia (spo­lsz­czo­na wer­sja, jeśli jest to możliwe).

For­ma bar­dziej roz­bu­do­wa­na:
Nazwi­sko Imię, Nazwi­sko Imię, ROK: Tytuł kur­sy­wą. Pod­ty­tuł kur­sy­wą, tłum. Nazwi­sko Imię tłu­ma­cza, w: Tytuł pra­cy zbio­ro­wej kur­sy­wą, red. Nazwi­sko Imię, Wydaw­nic­two, Miej­sce wyda­nia jak wyżej.

W biblio­gra­fii poda­je­my peł­ne imię i nazwi­sko. Nie sto­su­je­my ini­cja­łów.

W przy­pad­ku cza­so­pism zapis wyglą­da nastę­pu­ją­co:
Nazwi­sko Imię, ROK: Tytuł arty­ku­łu kur­sy­wą, „Nazwa Cza­so­pi­sma”, nr cza­so­pi­sma w danym roku (w nawia­sie numer ogól­ny, jeśli nie ma takie­go podzia­łu wystar­czy wpi­sać bez nawia­su numer ogól­ny), Wydaw­nic­two, Miej­sce wyda­nia j.w.

Jeśli przy­wo­łu­je­my pozy­cję, któ­rej autor jest nie­zna­ny lub nie­wy­mie­nio­ny, pomi­ja­my część Nazwi­sko Imię i roz­po­czy­na­my zapis biblio­gra­ficz­ny od roku. Publi­ka­cje takie porząd­ku­je­my w spi­sie odwo­łu­jąc się do ich tytułów.

Przy­kła­dy

 1. Beni­tez Fer­nan­do, 1972: India­nie z Mek­sy­ku, tłum. Gru­dziń­ska Gra­ży­na, Róm­mel Wal­de­mar, Pań­stwo­wy Insty­tut Wydaw­ni­czy, Warszawa.
 2. 1975: Codi­ce Chi­mal­po­po­ca: Ana­les de Cuauh­ti­tlan y Ley­en­da de los Soles, red. Pri­mo Feli­cia­no Vela­zqu­ez, Uni­ver­si­dad Nacio­nal Auto­no­ma de Mexi­co, Meksyk.
 3. Kop­kow­ski Mar­cin, 2007: Indiań­ski yin-yang, „Tawa­cin”, nr 3 (79), TIPI, Wielichowo.
 4. Olko Justy­na, 2010: Mek­syk przed kon­kwi­stą, Pań­stwo­wy Insty­tut Wydaw­ni­czy, Warszawa.
 5. Poka­gon Simon, 2011: Przy­wi­ta­nie czer­wo­ne­go czło­wie­ka, tłum. Hle­bo­wicz Bar­tosz, w: Szla­kiem zła­ma­nych trak­ta­tów. O dyplo­ma­cji w Kra­ju Indian od cza­sów kolo­nial­nych do dzi­siaj. The Tra­il of Bro­ken Tre­aties. Diplo­ma­cy in Indian Coun­try from Colo­nial Times to Pre­sent, red. Hle­bo­wicz Bar­tosz, Pie­kar­ski Adam, Wydaw­nic­two Uczel­nia­ne Wyż­sza Szko­ła Gospo­dar­ki, Bydgoszcz.
 6. Saha­gun Ber­nar­di­no de, 2007: Rzecz z dzie­jów Nowej Hisz­pa­nii. Księ­gi I, IIIII, tłum. Bara­niec­ka Kami­la, Lesz­czyń­ska Mar­ta, Wydaw­nic­two Marek Dere­wiec­ki, Kąty.

Stro­ny inter­ne­to­we zapi­su­je­my ana­lo­gicz­nie do zapi­su cza­so­pism (czy­li tak­że gazet).

Zapis cza­so­pism:
Nazwi­sko Imię, ROK: Tytuł arty­ku­łu kur­sy­wą, „Nazwa Cza­so­pi­sma”, nr cza­so­pi­sma w danym roku (w nawia­sie numer liczo­ny od pierw­sze­go nume­ry, jeśli nato­miast nie ma podzia­łu nume­ra­cji na rocz­ną i cał­ko­wi­tą, wystar­czy podać bez nawia­su numer edy­cji licząc od począt­ku wyda­nia), Wydaw­nic­two, Miej­sce wyda­nia j.w.

Zapis stron www:
Nazwi­sko Imię, ROK: Tytuł arty­ku­łu kur­sy­wą, www.AdresStronyWWW, Wydaw­nic­two, Miej­sce wyda­nia j.w. (dostęp: DATA DOSTĘPU DO ZASOBU W FORMACIE DZIEŃ MIESIĄC ROK).

Sta­ra­my się uzy­skać jak naj­więk­szą ilość danych biblio­gra­ficz­nych, choć oczy­wi­ście nie zawsze jest to moż­li­we, tak więc, gdy cze­goś bra­ku­je, po pro­stu to pomijamy.