WspA?A�praca

Zapraszamy wszystkie osoby oraz organizacje do wspA?A�pracy na rA?A?nych pA�aszczyznach. Wszelkie wiadomoA�ci prosimy kierowaA� na adres: redakcja@indigena.edu.pl

 

Informacje dla autorA?w tekstA?w

Wszystkie materiaA�y publikowane na A�amach naszego czasopisma udostA�pnione bA�dA� na A�otwartych licencjach Creative Commons. KaA?dy z autorA?w ma prawo udostA�pniaA� swA?j artykuA� A�w dowolnym miejscu (np. Academia.edu), podajA�c jedynie A?rA?dA�o pierwotnej publikacji lub A�doA�A�czajA�c stopkA� redakcyjnA� wydania. KaA?dy artykuA� naukowy opublikowany w papierowej A�wersji czasopisma moA?e zostaA�A�opublikowany rA?wnieA? na naszej stronie internetowej.

UczciwoA�A�, obiektywizm, rzetelnoA�A�, dokA�adnoA�A�, jasnoA�A� przekazywania informacji oraz wszystko to, co czyni nas naukowcami i badaczami, a nie tylko pracownikami akademickimi lub hobbystami, skA�ada siA� na zbiA?r niepisanych zasad przyA�wiecajA�cych czA�onkom redakcji. Naszym obowiA�zkiem jest publikowanie materiaA�A?w bez wzglA�du na osobiste konsekwencje wynikajA�ce z ostracyzmu A�A�rodowiska. Wszyscy czytelnicy, czA�onkowie redakcji, osoby i instytucje wspA?A�pracujA�ce oraz A�autorzy powinni byA� tego A�wiadomi.

Teksty kwalifikowane do druku:

 1. Oryginalny artykuA� naukowy: artykuA� odkrywczy, prezentujA�cy oryginalne wyniki badaA� o charakterze empirycznym, technicznym, teoretycznym lub analitycznym (maksimum 25 stron zgodnych z wytycznymi podanymi poniA?ej, nie wliczajA�c ilustracji, minimum 0,5 arkusza wydawniczego)
 2. ArtykuA� przeglA�dowy: bA�dA�cy podsumowaniem dotychczasowego stanu wiedzy, integruje i interpretuje dotychczasowe wyniki badaA�, nie musi natomiast zawieraA� oryginalnych wynikA?w badaA� (wielkoA�A� j.w.)
 3. Komunikat o wynikach badaA�A� (maksimumA�15 stron zgodnych z wytycznymi)
 4. ArtykuA� recenzyjny lub polemika (maksimum 25 stron zgodnych z wytycznymi)
 5. Recenzja (maksimum 5 stron zgodnych z wytycznymi)
 6. Listy do redakcji
 7. Noty biograficzne (maksimum 5 stron zgodnych z wytycznymi)
 8. Informacje wydawnicze (maksimum 3A�strony zgodnych z wytycznymi)
 9. Wywiady

Prosimy o nadsyA�anie tekstA?w w formatach *.doc lub *.docx (nie akceptujemy plikA?w PDF), sformatowanych zgodnie z poniA?szymi:

 • Czcionka: Times New Roman lub podobna.
 • Rozmiar: 12 pkt.
 • Interlinia: 1,5 pkt.
 • Paginacja.
 • MarginesyA�z kaA?dej strony: 2,5 cm.
 • WciA�cia akapitowe (bez wciA�cia w pierwszym akapicie po tytule i A�rA?dtytuA�ach).
 • Kursywa dla wyrazA?w obcego pochodzenia i tytuA�A?w.
 • TytuA�y czasopism zapisujemy w cudzysA�owie.
 • W tekstach polskojA�zycznych stosujemyA�cudzysA�A?w apostrofowy podwA?jny, dla zagnieA?dA?enia cudzysA�A?w ostrokA�tny o ostrzach skierowanych do A�rodka.
 • Prosimy o nie stosowanie boldowania (pogrubienia), podkreA�lenia, rozstrzelenia, spacjowania itp. wyrA?A?nieA�. Teksty, zawierajA�ce tego typu „ozdobniki”, bA�dA� od razu odsyA�ane do autora w celu naniesienia poprawek.

Redakcja zastrzega sobie moA?liwoA�A� niepublikowania tekstA?w niespeA�niajA�cych wymogA?w stylistycznych i edytorskich. Teksty zawierajA�ce duA?A� liczbA� bA�A�dA?w jA�zykowych bA�dA� odsyA�ane bez poprawek do autora w celu dokonania przez niego lub wyspecjalizowany podmiot odpowiedniej korekty.

Redakcja czasopisma a�zIndigena. PrzeszA�oA�A� i WspA?A�czesnoA�A� Tubylczych Kultur AmerykaA�skicha�? dokA�ada wszelkich staraA�, aby publikowane na jego A�amach informacje byA�y rzetelne i dokA�adne. MiA�dzy innymi dlatego wprowadza odpowiednie procedury, ktA?re majA� na celu przeciwdziaA�anie przypadkom tzw. ghostwriting i guest authorship. Zgodnie z publikacjA� rzA�dowA� dziaA�ania okreA�lane tymi terminami to:

Z ghostwriting mamy do czynienia wA?wczas, gdy ktoA� wniA?sA� istotny wkA�ad w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziaA�u jako jeden z autorA?w lub bez wymienienia jego roli w podziA�kowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wA?wczas, gdy udziaA� autora jest znikomy lub w ogA?le nie miaA� miejsca, a pomimo to jest autorem/wspA?A�autorem publikacji.

W zwiA�zku z tym:

 1. redakcja wymaga od autorA?w publikacji ujawnienia wkA�adu poszczegA?lnych autorA?w w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, zaA�oA?eA�, metod, protokoA�u itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym gA�A?wnA� odpowiedzialnoA�A� ponosi autor zgA�aszajA�cy manuskrypt.
 2. Redakcja informuje i przypomina, A?e zachowania plagiatorskie, autoplagiatorskie, ghostwriting oraz guest authorship sA� przejawem nierzetelnoA�ci naukowej, a wszelkie wykryte przypadki bA�dA� demaskowane, wA�A�cznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotA?w (instytucje zatrudniajA�ce autorA?w, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorA?w naukowych itp.).
 3. Redakcja wymaga podania w nadesA�anym dokumencie informacji o ewentualnych A?rA?dA�ach finansowania publikacji, wkA�adzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeA� i innych podmiotA?w (financial disclosure).
 4. Redakcja bA�dzie dokumentowaA� wszelkie przejawy nierzetelnoA�ci naukowej, zwA�aszcza A�amania i naruszania zasad etyki obowiA�zujA�cych w nauce.

 

Procedura recenzowania

 1. kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji sA� podane do publicznej wiadomoA�ci na stronie internetowej czasopisma
 2. kaA?da publikacja naukowa, zakwalifikowana wstA�pnie przez redakcjA� do druku, jest przekazywana do recenzji naukowej
 3. autorzy majA� prawo wskazaA� do piA�ciu potencjalnych recenzentA?w swojej pracy, przy czym wskazane osoby nie mogA� byA�A�zatrudnione w tej samejA�jednostce akademickiej co autor, a takA?e nie mogA� pozostawaA� w relacjach typu „zwierzchnik-podwA�adny” (rA?wnieA? „nauczyciel-uczeA�”) z autorem lub wspA?A�pracowaA� z nim na poziomie prowadzonych badaA�, a takA?e
 4. autorzy majA� prawo wskazaA� osoby, ktA?re wyklucza siA� z grona potencjalnych recenzentA?w pracy
 5. do oceny kaA?dej publikacji powoA�uje siA�, co najmniej dwA?ch niezaleA?nych recenzentA?w spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji
 6. autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znajA� swoich toA?samoA�ci (double-blind review process)
 7. kaA?dy recenzja naukowa sporzA�dzana jest w formie pisemnej (formularz tutaj)
 8. co najmniej 50% recenzentA?w oceniajA�cych publikacje naukowe stanowiA� recenzenci zewnA�trzni, czyli osoby niebA�dA�ce czA�onkami rady naukowej czasopisma naukowego, niezatrudnione w redakcji czasopisma lub w podmiocie, w ktA?rym afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma
 9. pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczA�cy warunkA?w dopuszczenia artykuA�u naukowego do publikacji lub jego odrzucenia
 10. nazwiska recenzentA?w poszczegA?lnych publikacji nie sA� ujawniane
 11. ostatecznA� decyzjA� odnoA�nie przyjA�cia tekstu do druku podejmuje redaktor naczelny w porozumieniu z jego dwoma zastA�pcami (decyzja musi byA� podjA�ta jednogA�oA�nie).

 

Informacje dla recenzentA?w

Recenzje sporzA�dzamy pisemnie. MoA?na do tego wykorzystaA� wygodny formularz znajdujA�cy siA� na naszej stronie pod tym adresem:

http://www.indigena.edu.pl/formularz-recenzyjny/

lub pobraA� i wypeA�niA� wersjA� przygotowanA� do druku, ktA?ra znajduje siA� tutaj:

http://indigena.edu.pl/wp-content/uploads/2015/01/Formularz.doc.

W przypadku wybrania elektronicznego formularza na stronie, kaA?dA� recenzjA� bA�dziemy musieli potwierdziA� telefonicznie lub mailowo. Prosimy zatem o podawanie w treA�ci recenzji swoich preferowanych danych kontaktowych. Natomiast jeA�li wybiorA� PaA�stwo recenzjA� w wersji drukowanej, naleA?y jA� wypeA�niA� na komputerze, wydrukowaA� i wysA�aA� na adres: Instytut Religioznawstwa, ul. Grodzka 52, 31-044 KrakA?w z dopiskiem „Czasopismo Indigena”. OczywiA�cie dla naszej i PaA�stwa wygody preferujemy wersjA� elektronicznA�, ktA?ra jest szybsza i prostsza.

Wszelkie szczegA?A�owe uwagi dotyczA�ce recenzowanego artykuA�u moA?na nanosiA� wprost na dokumencie (np. jako tzw. „komentarze”). PlikA�taki moA?na przesA�aA� bezpoA�rednio na nasz adres e-mailowy (redakcja@indigena.edu.pl) lub doA�A�czyA� go do formularza elektronicznego (przycisk u doA�u).

 

Przypisy

Stosujemy przypisy harwardzkie, przykA�ady:

(Tomicki 1984: 21), (ZiA?A�kowski, SzemiA�ski 2006: 43), (Tomicki 1984: 21; ZiA?A�kowski, SzemiA�ski 2006: 43), itd.

Przypisy te odsyA�ajA� do danej publikacji zawartej w bibliografii. Pierwsza czA�A�A� zwiA�zana jest z nazwiskiem lub nazwiskami autorA?w, tudzieA? redaktorA?w publikacji, do ktA?rej siA� odwoA�ujemy. Druga czA�A�A� odnosi siA� do roku wydania publikacji (jeA�li rok w bibliografii tego samego autora siA� powtarza w nawiasie okrA�gA�ym uA?ywamy kolejnych liter alfabetu A�aciA�skiego, tzn. (a), (b), (c) itd., zachowujA�c przy tym porzA�dek alfabetyczny dotyczA�cy tytuA�A?w). Ostatnia czA�A�A� przypisu zwiA�zana jest ze stronA� w publikacji, do ktA?rej siA� odwoA�ujemy. JeA�li tych stron jest kilka podajemy pierwszA� i ostatniA�, oddzielajA�c liczby dywizem, np. „12-16”. JeA�li ciA�gA�oA�A� w takim wypadku nie jest zachowana wpisujemy liczby szeregujA�c je rosnA�co i oddzielajA�c przecinkami, przykA�ad przypisu: (ZiA?A�kowski, SzemiA�ski 2006: 14, 56-58, 210). JeA�li w zdaniu, po ktA?rym nastA�puje przypis, wymieniane jest nazwisko autora lub autorA?w, pomija siA� je w przypisie, np. „Justyna Olko pisze, A?e drogocenny strA?j okreA�lano terminem tlatocatlatquitl (2010: 327)”.

 

Abstrakt

Liczba znakA?w: 1200-2000

JA�zyk: polski dla tekstA?w polskojA�zycznych i angielski lub hiszpaA�ski (moA?na doA�A�czyA� w obu jA�zykach)

Do abstraktu doA�A�czamy rA?wnieA? tytuA� w jA�zyku polskim dla tekstA?w polskojA�zycznych i angielskim lub hiszpaA�skimA� (moA?na doA�A�czyA� w obu jA�zykach)

SA�owa kluczowe: 5 w jA�zyku polskim dla tekstA?w polskojA�zycznych i A�w angielski lub hiszpaA�skimA�(moA?na doA�A�czyA� w obu jA�zykach)

 

Bibliografia

A�Bibliografia powinna byA� uporzA�dkowana alfabetycznie, a kaA?dy wpis ma mieA� postaA�:

Nazwisko i ImiA� Autora, ROK: TytuA� kursywA�, A�Wydawnictwo, Miejsce Wydania (spolszczona wersja, jeA�li jest to moA?liwe).

Forma bardziej rozbudowana:

Nazwisko ImiA�, Nazwisko ImiA�, ROK: TytuA� kursywA�. PodtytuA� kursywA�, tA�um. Nazwisko ImiA� tA�umacza, w: TytuA� pracy zbiorowej kursywA�, red. Nazwisko ImiA�, Wydawnictwo, Miejsce wydania jak wyA?ej.

W bibliografii podajemy peA�ne imiA� i nazwisko. Nie stosujemy skrA?tA?w.

W przypadku czasopism zapis wyglA�da nastA�pujA�co:

Nazwisko ImiA�, ROK: TytuA� artykuA�u kursywA�, a�zNazwa Czasopismaa�?, nr czasopisma w danym roku (w nawiasie numer ogA?lny, jeA�li nie ma takiego podziaA�u wystarczy wpisaA� bez nawiasu numer ogA?lny), Wydawnictwo, Miejsce wydania j.w.

JeA�li przywoA�ujemy pozycjA�, ktA?rej autor jest nieznany, pomijamy czA�A�A� a�zNazwisko ImiA�, a�?A�i rozpoczynamy zapis bibliograficzny od roku. Publikacje takie porzA�dkujemy w spisie odwoA�ujA�c siA� do ich tytuA�A?w.

PrzykA�ady:

  1. Benitez Fernando, 1972: Indianie z Meksyku, tA�um. GrudziA�ska GraA?yna, RA?mmel Waldemar, PaA�stwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
  2. 1975: Codice Chimalpopoca: Anales de Cuauhtitlan y Leyenda de los Soles, red. Primo Feliciano Velazquez, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Meksyk.
  3. Kopkowski Marcin, 2007: IndiaA�ski yin-yang, a�zTawacina�?, nr 3 (79), TIPI, Wielichowo.
  4. Olko Justyna, 2010: Meksyk przed konkwistA�, PaA�stwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
  5. Pokagon Simon, 2011: Przywitanie czerwonego czA�owieka, tA�um. Hlebowicz Bartosz, w: Szlakiem zA�amanych traktatA?w. O dyplomacji w Kraju Indian od czasA?w kolonialnych do dzisiaj. The Trail of Broken Treaties. Diplomacy in Indian Country from Colonial Times to Present, red. Hlebowicz Bartosz, Piekarski Adam, Wydawnictwo Uczelniane WyA?sza SzkoA�a Gospodarki, Bydgoszcz.
  6. Sahagun Bernardino de, 2007: Rzecz z dziejA?w Nowej Hiszpanii. KsiA�gi I, II, III, tA�um. Baraniecka Kamila, LeszczyA�ska Marta, Wydawnictwo Marek Derewiecki, KA�ty.

Strony internetoweA�zapisujemy analogicznie do zapisu czasopism (czyli takA?e gazet).

Zapis czasopism:

Nazwisko ImiA�, ROK: TytuA� artykuA�u kursywA�, a�zNazwa Czasopismaa�?, nr czasopisma w danym roku (w nawiasie numer liczony od pierwszego numery, jeA�li natomiast nie ma podziaA�u numeracji na rocznA� i caA�kowitA�, wystarczy podaA� bez nawiasu numer edycji liczA�c od poczA�tku wydania), Wydawnictwo, Miejsce wydania j.w.

Zapis stron www:

Nazwisko ImiA�, ROK: TytuA� artykuA�u kursywA�, a�zNazwa Strony WWWa�?, Wydawnictwo, Miejsce wydania j.w. (dostA�p: DATA DOSTA?PU DO ZASOBU W FORMACIE DZIEA? MIESIA�C ROK).

Staramy siA� uzyskaA� jak najwiA�kszA� liczbA� danych bibliograficznych, ale oczywiA�cie nie zawsze jest to moA?liwe, tak wiA�c, gdy czegoA� brakuje, po prostu to pomijamy.

JeA�li majA� PaA�stwo pytania odnoA�nie przypisA?w lub zapisu bibliograficznego, prosimy o wpisywanie ich w komentarzach na tej stronie.